Informació en cas de Vagues i Incidències

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lluís de Peguera Plaça d’Espanya, 2 08242 Manresa Tel. 93 877 36 37 iespeguera@xtec.cat https://moodle.inspeguera.cat Curs 19-20

INFORMACIÓ EN CAS DE VAGUES I INCIDÈNCIES

Vagues convocades per sindicats estudiants de referència pel centre o vagues generals

– L’alumnat té dret a vaga a partir de 3r ESO. – Acceptarem les convocades pel sindicat d’estudiants dels països catalans (SEPC) i generals.

– Si fa vaga més del 60% dels estudiant es repassa matèria.

– I no es fan exàmens. El professorat posarà la falta d’assistència a l’aplicatiu i-educa i justificarà la falta si l’alumne/a porta la justificació de la mare, pare o tutor/a legal. – No es penalitzarà a l’alumnat que ha fet vaga.

Protocol a seguir els/les estudiants – Escriure en un llistat de grup els motius pels quals fan vaga i signar el full amb nom, cognoms, DNI i Curs.

– Entregar aquest full al cap d’estudis. El full individual de justificació de faltes de les famílies es troba al Moodle. La mare, pare o tutor/a legal l’ha de signar. En el cas dels majors d’edat han de portar i signar ells la justificació. – El full individual de justificació de faltes de la famílies el lliuraran al tutor/a perquè les justifiqui. – L’estudiant que no fa vaga ha d’assistir a classe. Concentracions, accions imprevistes no convocades prèviament o convocades per altres sindicats, grups, … – Es procedirà com una absència. – Es seguirà la classe amb normalitat. – Els exàmens es faran, si no s’acorda una altra cosa amb el professor/a afectat/da. – Les activitats previstes es portaran a terme. – El professor/a registrarà l’absència a l’aplicatiu. – La mare, pare, tutor/a legal caldrà que la justifiquin si és el cas. – L’alumne/a ha d’assumir les conseqüències de la seva decisió. – És responsabilitat de la família, convèncer o no al seu fill/a per a fer vaga o participar en altres accions no organitzades pel centre.

Protocol a seguir pel professorat – En tots els casos es registra l’absència a l’aplicatiu i es justifica si l’alumne/a porta el justificant. – Si és una vaga convocada pel sindicat d’estudiants de referència pel centre o vaga general. No es penalitza l’estudiant de cap manera. No es fan exàmens. No s’avança matèria. – En els altres casos, es segueix la classe, exàmens i activitats amb normalitat. – El professorat no dona en cap cas permís per sortir del centre. – Ni acompanya alumnat a fer manifestacions o altres accions. – Si la vaga és d’estudiants el professorat roman al centre les seves hores de treball encara que no tingui alumnat. – Si té poc alumnat, encara que sigui un, no pot autoritzar l’alumne/a per marxar i ha de fer repàs i resoldre dubtes. Sense avançar matèria. – Si és una vaga de professorat o general, el centre ha d’oferir serveis mínims i comptarà amb el professorat que assisteixi al centre per atendre a l’alumnat. – Es comunica a ST el professorat que ha fet vaga per mitjà d’un aplicatiu. Observacions per a les famílies – El centre no dona permís a l’alumnat per a sortir quan hi ha convocatòries de manifestacions o vagues no reconegudes pel sindicat SEPC, amb tot el centre és obert i si l’alumne/a marxa és sota la seva responsabilitat i de la família. – El centre procedirà a registrar l’absència a l’aplicatiu de I-educa. – Recordar que qui justifica o no les faltes d’assistència és el professorat ( no la família ). La família argumenta la causa de l’absència.