BIBLIOTECA LLUÍS DE PEGUERA – COVID/19

Lloguer d’Armariets (taquilles)

Cal sol·licitar el servei en la biblioteca. El cost es de 10€ per curs, inici 14 de setembre 2020 a 30 de juny 2021, que ha de quedar buit l’espai. Per recollir el full, cal sol·licitar-lo per correu <biblioteca@inspeguera.cat>, un cop rebuda la sol·licitud, s’enviarà el full per tal de que sigui retornat omplert i signat per el pare/mare o tutor. El pagament es pot fer en metàl·lic o per transferència bancaria

Préstec de llibres

Per sol·licitar llibres de lectura, cal fer la sol·licitud per correu: <biblioteca@inspeguera.cat> , un cop rebut el correu es comprovara si hi ha deutes pendents i es notificara el dia i l’hora de recollida.

Servei fotocopies

Per fer fotocopies cal enviar el material a imprimir per correu <biblioteca@inspeguera.cat>, cal especificar negre/color, un cop imprès es notificarà per correu el dia i hora de recollida.

Altres serveis

escanejar, plastificar, enquadernacions bàsiques de documents. Els serveis presencials, cal sol·licitar-los amb antelació via correu electrònic a: <biblioteca@inspeguera.cat>

____________________________________________

Servei Informàtic

Per fer us servei informàtic, cal contactar per correu electrònic: <satampa@inspeguera.cat>, Al rebre el correu es donara dia i hora per tramitar les incidències

____________________________________________

Treballadora Social / TIS

Per demanar hora cal fer-ho per correu electrònic <tis@inspeguera.cat>, al rebre el correu es donarà dia i hora per atendre les peticions, cal especificar l’assumpte a tractar