Bones Festes Nadal, Cap d’Any i Reis

Molt Bones Festes de nadal , cap d’any i feliç any 2020

Hola
Des de l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat de l’institut  Lluís de Peguera

Et volem desitjar.

Unes Bones Festes de Nadal,

Una bona entrada d’Any,Un feliç i pròsper Any Nou 2020.
Que

tots

els

desitjos

es

facin

realitat,

Amb pau, amor i harmonia

MOLTBONES FESTES

Assemblea General Ordinària de l’AMPA 2019

El dia 7/11/2019 a les 20:00 hores a la biblioteca Lluís de Peguera

Con cada curs des de l’AMPA es portà a terme l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, per tal de donar informació als socis que son totes les famílies del centre, donant rap del que s’ha fet i del que està previst de fer, igualment que donar informació del estat de comptes, renovació de carrècs si s’escau, reunions mensuals, implicació de les famílies, activitats extraescolars, serveis que gestiona i ofereix l’AMPA,

 

Data: 7 d’octubre de 2019
Horari: 20:00 hores
Lloc: biblioteca institut Lluís de Peguera


Direcció de la reunió;
Roger Cirera, president
Núria Mesalles, vicepresidenta
Anna Comas, tresorera
Joan Salamaña, secretari
Ordre del dia
1. Benvinguda i presentacions.
2. Composició de l’actual Junta Directiva
3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió assembleària anterior.
4. Activitats/serveis AMPA
5. Balanç econòmic curs 2018-19.
6. Proposta de pressupost curs 2020-21
7. Proposta quota AMPA 2020-21
8. Informació envers altres temes, si s’escau
9. Torn obert de paraules.

 

 

 

Informació en cas de Vagues i Incidències

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lluís de Peguera Plaça d’Espanya, 2 08242 Manresa Tel. 93 877 36 37 iespeguera@xtec.cat https://moodle.inspeguera.cat Curs 19-20

INFORMACIÓ EN CAS DE VAGUES I INCIDÈNCIES

Vagues convocades per sindicats estudiants de referència pel centre o vagues generals

– L’alumnat té dret a vaga a partir de 3r ESO. – Acceptarem les convocades pel sindicat d’estudiants dels països catalans (SEPC) i generals.

– Si fa vaga més del 60% dels estudiant es repassa matèria.

– I no es fan exàmens. El professorat posarà la falta d’assistència a l’aplicatiu i-educa i justificarà la falta si l’alumne/a porta la justificació de la mare, pare o tutor/a legal. – No es penalitzarà a l’alumnat que ha fet vaga.

Protocol a seguir els/les estudiants – Escriure en un llistat de grup els motius pels quals fan vaga i signar el full amb nom, cognoms, DNI i Curs.

– Entregar aquest full al cap d’estudis. El full individual de justificació de faltes de les famílies es troba al Moodle. La mare, pare o tutor/a legal l’ha de signar. En el cas dels majors d’edat han de portar i signar ells la justificació. – El full individual de justificació de faltes de la famílies el lliuraran al tutor/a perquè les justifiqui. – L’estudiant que no fa vaga ha d’assistir a classe. Concentracions, accions imprevistes no convocades prèviament o convocades per altres sindicats, grups, … – Es procedirà com una absència. – Es seguirà la classe amb normalitat. – Els exàmens es faran, si no s’acorda una altra cosa amb el professor/a afectat/da. – Les activitats previstes es portaran a terme. – El professor/a registrarà l’absència a l’aplicatiu. – La mare, pare, tutor/a legal caldrà que la justifiquin si és el cas. – L’alumne/a ha d’assumir les conseqüències de la seva decisió. – És responsabilitat de la família, convèncer o no al seu fill/a per a fer vaga o participar en altres accions no organitzades pel centre.

Protocol a seguir pel professorat – En tots els casos es registra l’absència a l’aplicatiu i es justifica si l’alumne/a porta el justificant. – Si és una vaga convocada pel sindicat d’estudiants de referència pel centre o vaga general. No es penalitza l’estudiant de cap manera. No es fan exàmens. No s’avança matèria. – En els altres casos, es segueix la classe, exàmens i activitats amb normalitat. – El professorat no dona en cap cas permís per sortir del centre. – Ni acompanya alumnat a fer manifestacions o altres accions. – Si la vaga és d’estudiants el professorat roman al centre les seves hores de treball encara que no tingui alumnat. – Si té poc alumnat, encara que sigui un, no pot autoritzar l’alumne/a per marxar i ha de fer repàs i resoldre dubtes. Sense avançar matèria. – Si és una vaga de professorat o general, el centre ha d’oferir serveis mínims i comptarà amb el professorat que assisteixi al centre per atendre a l’alumnat. – Es comunica a ST el professorat que ha fet vaga per mitjà d’un aplicatiu. Observacions per a les famílies – El centre no dona permís a l’alumnat per a sortir quan hi ha convocatòries de manifestacions o vagues no reconegudes pel sindicat SEPC, amb tot el centre és obert i si l’alumne/a marxa és sota la seva responsabilitat i de la família. – El centre procedirà a registrar l’absència a l’aplicatiu de I-educa. – Recordar que qui justifica o no les faltes d’assistència és el professorat ( no la família ). La família argumenta la causa de l’absència.

Informació Viatge Fi de Curs 4rt ESO

RESUM REUNIÓ INFORMATIVA sobre el VIATGE FI DE CURS de 4t ESO del passat
dimarts, 15 d’octubre de 2019.
En primer lloc, la direcció va explicar que va creure convenient tornar al format de viatge fi
de curs que s’havia fet anys enrere, perquè per una banda tenen la certesa que aquest
format funciona i per l’altra, perquè es tracta d’un escenari on el professorat se sent segur i
motivat per acompanyar-los. Per aquestes mateixes raons no es va deixar l’opció de
modificar el destí.
Va justificar que la manera de transmetre-ho a l’alumnat va ser com a conseqüència de la
urgència en la ques es trobava el centre per confirmar la reserva de l’alberg, ja que aquest
la sol.licitava amb insistència.
En segon lloc, igualment, els pares/mares van poder expressar el seu punt de vista i
demanar un replantejament del viatge de fi de curs, tot i que finalment, com es manifesta
més amunt, no es va aconseguir canviar el destí.
En tercer lloc, els pares i mares van demanar que motivessin als estudiants deixant-los ser
partícips en la tria de les activitats i les sortides ja que encara no estan decidides. La
direcció va confirmar que les activitats seran les que publicita l’alberg, però que l’alumnat
podrà escollir per assemblea, votacions… aquelles que els siguin més atractives. Passa el
mateix amb les sortides, és a dir, l’alumnat podrà proposar sortides, visites i després decidir
a la classe les més votades.
En quart lloc, i en quant a la recollida de diners per l’autofinançament del viatge, dir que:
1.- Per motius de normativa sanitària, el centre no es fa responsable de la venda de cap
producte alimentari. Per tant, es descarta la possibilitat de vendre cap tipus de menjar
(pastissos, coques, etc.) en el centre.
2.- En quant a la venda de polvorons i bombons el centre delega la responsabilitat a les
famílies interessades. Surt un pare voluntari per engegar la compra-venda de polvorons i
bombons. Més endavant necessitarà l’ajuda d’alguns pares o mares.
3.- També es comenta la possibilitat de vendre productes elaborats pels alumnes, com
punts de llibre, braçalets, clauers, etc. el dia de Sant Jordi (és l’únic dia que l’Institut té el
permís de l’Ajuntament per muntar una paradeta per vendre roses) o durant el curs
aprofitant altres actes o celebracions. S’insisteix en que el producte ha d’estar lliure de
simbolismes polítics i ideològics, és a dir, hauran de ser dissenys neutres per no donar peu
a segones interpretacions.
(Des de fa anys, les roses de Sant Jordi, les venen els alumnes del Parlament Verd, raó per
la qual no les poden vendre els alumnes de 4t ESO).
Remarcar que el centre no es fa responsable de cap de les actuacions que es facin
per recaptar diners pel viatge fi de curs. La responsabilitat serà única i exclusivament
dels pares i mares dels alumnes que ho venguin.
En cinquè lloc i per acabar, sapigueu que es va crear una comissió de pares i mares
col.laboradores per ajudar als nostres fills/es en l’organització de les activitats. Les activitats
les hauran d’escollir i portar a terme els joves amb l’ajuda i supervisió dels adults. Es farà
una reunió de planificació i organització tant aviat es pugui.
Manresa, 16 d’octubre de 2019
AMPA Institut Lluís de Peguera

Servei fotocòpies i escaneig per l’alumnat

Informació d’interès:

Per realitzar impressions en la fotocopiadora de la biblioteca, els documents han d’estar guardats en format PDF :

  1. Enviar-los a biblioteca@inspeguera.cat.

    Cal especificar si es vol en color o blanc/negre (PDF)

  2. Portar-los (PDF) en un llapis de memòria (pendrive).

    Les impressions cal recollir-les presencialment a la biblioteca, s’imprimeixen al moment, 

    COST:

  • Preu en blanc i negre: 10 cèntims per cara
  • Preu en color: 20 cèntims per cara.

 ______________________________________________________________________________

Horari Biblioteca :

matí 10-13 hores

tardes dll, dm, dj. 17-20 hores

AMPA / Ins. Lluís de peguera