Memòria del Treball Social realitzat durant el curs 2016-2017

La situació social i econòmica que estem vivint encara continua sent molt delicada. Per això l’Insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes.

S’ha de tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs.

És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques. Aquest treball no és solament individual sinó multidisciplinar ja que també es treballa en xarxa amb altres figures socials, com la integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP) generant una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa. Cal tenir en compte que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona en menor i major part tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

Segueix llegint

Ajuts Escolars ESO 2017-2018

Documentació a presentar al Servei Social de l’AMPA de l’institut:

 • Sol·licitud (us la lliuraran al Servei Social de l’AMPA i biblioteca).
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la família.

Data màxima d’entrega: 12 de maig
Podeu demanar hora al Servei Social de l’AMPA per tal que us ajudem a omplir-la.

Comunicat beques de batxillerat.

L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat a qui se’ls hi hagi denegat la beca del Ministeri d’Educació, recordeu que teniu temps de presentar al·legacions fins el dimecres dia 1 de març als Serveis Territorials d’Ensenyament de Manresa (CRTA de Vic 175-177).

El full per presentar al·legacions el podeu aconseguir amb la treballadora social de l’AMPA o amb el Jaume a la Biblioteca de l’institut.

Ajuts de transport escolar per alumnes d’estudis post-obligatoris no universitaris de Sant Salvador de Guardiola

Subvencionable el 50% del cost

Requisits:

1. Ser major de 15 anys.

2. Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola

3. Cursar estudis post obligatoris no universitaris.

4. Fer ús del servei de transport escolar 2016-2017 del Consell Comarcal del Bages. En cas de no fer ús d’aquest servei, acreditar la impossibilitat de fer ús d’aquest.
Documentació a presentar a l’Ajuntament de S. Salvador de Guardiola:

– Sol·licitud

– Fotocòpia del DNI del/la beneficari/a i sol·licitud del transport escolar o una fotocòpia de la matrícula del fill/a.

Termini: 14 d’octubre de 2016

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA

Ajuts per a estudiants de Sant Salvador de Guardiola amb necessitats socioeconòmiques

Beneficiaris/es de l’ajut
Alumnes empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, que cursin segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, que estiguin escolaritzats a les escoles públiques de referència del municipi, que les seves famílies presentin necessitats socioeconòmiques.

Requisits
1. Està empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar

2. Estar matriculats els menors del nucli de convivència en edat obligatòria a l’escola de referència que li pertoqui.

Tipologia d’ajuts:

1. Ajuts individuals per a colònies escolars i sortides en el cas d’alumnes matriculats a l’escola de primària de referència de l’infant.

2. Ajuts individuals per a sortides escolars en el cas d’alumnes matriculats a un dels centres de secundària de referència del municipi.

3. Ajuts individualitzats per llibres i material escolar pels adolescents matriculats a secundària als instituts de referència de Manresa pel municipi de sant Salvador de Guardiola.
Presentació de documentació i termini:

La documentació, juntament amb l’imprès de la sol·licitud (instància expressa), s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 10 d’octubre del 2016

La documentació necessària és la següent:

 • Fotocòpia DNI pare/mare i llibre de família.
 • Fotocopia del TIS
 • Volant d’empadronament
 • Fotocòpia dels justificants d’ingressos dels membres de la unitat familiar majors de 18 anys:

Declaració de l’IRPF, exercici 2015, complerta.

Informe de vida laboral, actual.

 • En cas de no fer la declaració de l’IRPF.Certificant d’imputacions d’hisendaCertificat d’empresa exercici 2015

  Fotocòpia 6 últimes nòmines.

  Certificat de prestacions.

 • En cas de ser autònom:Declaració de l’IVA de l’últim trimestre presentat del 2016 i de la declaracióde renda del 2015.
 • En cas de ser pensionista:Certificat de pensions.
 • En cas de no tenir ingressos, caldrà portar:Certificat negatiu de l’INEM, conforme no es cobra cap prestació.Certificat negatiu de la Seguretat Social de pensió negativa.
 • En cas d’obtenir ingressos sense documentar:

  Declaració formal d’ingressos.

 

 

Beques Batxillerat

BEQUES ESTUDIS POST-OBLIGATORIS, NO UNIVERSITARIS

L’alumnat de batxillerat que necessiti ajuda per fer els tràmits necessaris per demanar beca, la Marina Solé, treballadora Social de l’AMPA, us podrà atendre a la Biblioteca els dimarts (batxillerat nocturn) i els dimecres (consulteu hora i dies amb els vostres tutors).

Cal que porteu la següent documentació:

– Un compte de correu electrònic operatiu.

– DNI de tots els membres de la família (necessitarem totes dades)

– Número de compte bancari on consti com a titular el propi sol·licitant.

– En cas de ser família nombrosa o especial cal portar la targeta.

– En el cas de discapacitat d’algun germà/germana de la persona sol·licitant cal portar la targeta.

Termini: 3 d’octubre

Pàgina web on tramitar la beca:

http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Treball social realitzat durant el curs 2015/2016

L’insitut Lluis de Peguera i l’AMPA, continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu per a tots els alumnes ja que la situació social i econòmica que estem vivint encara continua sent molt delicada.

S’ha de tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret principal que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs.

És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques.

Aquest treball no és solament individual, ja que també es treballa amb altres figures socials, com la Integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP ). Segueix llegint

AJUTS PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR POST- OBLIGATORI
Curs escolar 2015-16 ( no universitari)

INFORMACIÓ:
– Ajut de transport post-obligatori
– Ajut no sotmès a nivell d’ingressos
– Ajut del 50% del cost del transport escolar
– Sol·licitar-ho per instància a l’ajuntament fins el dia 16 d’octubre
REQUISITS:
– Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola
– Estar cursant estudis post-obligatori (no universitaris) als instituts de
Manresa
DOCUMENTACIÓ
– Aportar fotocòpia de la matricula del seu fill/a o sol·licitud feta del
transport escolar del bus.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 d’octubre

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA

AJUTS PER ESTUDIANTS d’ESO EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER SECUNDARIA ~ ESO – curs 2015/16

Ajuts individuals per I’adquisició de llibres escolars i material escolar i participació a les sortides escolars durant el curs escolar 2015/16.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

REQUISITS:
Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar.
Estar matriculats els menors a l’escola de referència. .
Les unitats familiars que tinguin, segons exercici 2014, una renda per capita inferior o igual al SMI.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
+Imprès de sol’ licitud.
+ Fotocopia DNII NIE i/o PASSAPORT de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.
+ Fotocopia de la Targeta Sanitària.
+ Volant d’empadronament.
+ Fotocòpia de totes les pagines emplenades del llibre de família, en cas de no disposar-ne caldrà
presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni
+ Rebut del lloguer o hipoteca.
+ Informe de vida laboral (901502050).
+ Justificants d’ingressos:

1- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de I’exercici 2014, segellada per
alguna de les oficines habilitades d’Hisenda o per alguna entitat bancària.
En el cas de declaracions separades, còpia de les dues declaracions.
2- En cas d’estar a I’atur: certificat de prestacions de I’INEM.
3- En cas de no estar obligats a fer declaració de renda:
· Certificat d’imputacions del 2014 d’Hisenda.
· Certificat de prestacions de I’INEM i/o de I’INSS i/o de I’ICASS.
· fotocòpia de les 6 últimes nòmines.
· altra documentació que certifiqui els ingressos anuals del 2014.

DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA:
+ Certificat de disminució de I’ICASS.
+ En cas de separació, fotocòpia on especifica la quantia a percebre en concepte
de pensió d’alimentària del seu cònjuge.
+ Carnet de Família nombrosa o monoparental
+ Documents que acreditin situació de dependència.
+ Altres documentació que I’interessat cregui oportú.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

-L’imprés de sol·licitud el podeu demanar a la Treballadora Social de l’AMPA

Termini de presentació de les sol·Iicituds:

9 d’octubre 2015