Bones Festes Nadal, Cap d’Any i Reis

Molt Bones Festes de nadal , cap d’any i feliç any 2020

Hola
Des de l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat de l’institut  Lluís de Peguera

Et volem desitjar.

Unes Bones Festes de Nadal,

Una bona entrada d’Any,Un feliç i pròsper Any Nou 2020.
Que

tots

els

desitjos

es

facin

realitat,

Amb pau, amor i harmonia

MOLTBONES FESTES

Mercat de 2à Mà – Abonaments Llibres de Text

Avui 29/10/2019 començant els abonaments dels llibres de text que es varen distribuir en la campanya del mercat de segona mà de batxillerat.

Tots els usuaris que varen portar llibres de text per la seva distribució, ja podran passar per la biblioteca en els horaris establerts.

Cal portar el justificant que és va fer en el moment de portar els llibres.

Sens el justificant no hi ha dret a reclamar, ja que es va advertir que era molt important que no es pot perdre.

No es necessari que el usuari que va portar els llibres vingui personalment, pot passar qualsevol persona que sempre porti el JUSTIFICANT

Assemblea General Ordinària de l’AMPA 2019

El dia 7/11/2019 a les 20:00 hores a la biblioteca Lluís de Peguera

Con cada curs des de l’AMPA es portà a terme l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, per tal de donar informació als socis que son totes les famílies del centre, donant rap del que s’ha fet i del que està previst de fer, igualment que donar informació del estat de comptes, renovació de carrècs si s’escau, reunions mensuals, implicació de les famílies, activitats extraescolars, serveis que gestiona i ofereix l’AMPA,

 

Data: 7 d’octubre de 2019
Horari: 20:00 hores
Lloc: biblioteca institut Lluís de Peguera


Direcció de la reunió;
Roger Cirera, president
Núria Mesalles, vicepresidenta
Anna Comas, tresorera
Joan Salamaña, secretari
Ordre del dia
1. Benvinguda i presentacions.
2. Composició de l’actual Junta Directiva
3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió assembleària anterior.
4. Activitats/serveis AMPA
5. Balanç econòmic curs 2018-19.
6. Proposta de pressupost curs 2020-21
7. Proposta quota AMPA 2020-21
8. Informació envers altres temes, si s’escau
9. Torn obert de paraules.

 

 

 

Informació en cas de Vagues i Incidències

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lluís de Peguera Plaça d’Espanya, 2 08242 Manresa Tel. 93 877 36 37 iespeguera@xtec.cat https://moodle.inspeguera.cat Curs 19-20

INFORMACIÓ EN CAS DE VAGUES I INCIDÈNCIES

Vagues convocades per sindicats estudiants de referència pel centre o vagues generals

– L’alumnat té dret a vaga a partir de 3r ESO. – Acceptarem les convocades pel sindicat d’estudiants dels països catalans (SEPC) i generals.

– Si fa vaga més del 60% dels estudiant es repassa matèria.

– I no es fan exàmens. El professorat posarà la falta d’assistència a l’aplicatiu i-educa i justificarà la falta si l’alumne/a porta la justificació de la mare, pare o tutor/a legal. – No es penalitzarà a l’alumnat que ha fet vaga.

Protocol a seguir els/les estudiants – Escriure en un llistat de grup els motius pels quals fan vaga i signar el full amb nom, cognoms, DNI i Curs.

– Entregar aquest full al cap d’estudis. El full individual de justificació de faltes de les famílies es troba al Moodle. La mare, pare o tutor/a legal l’ha de signar. En el cas dels majors d’edat han de portar i signar ells la justificació. – El full individual de justificació de faltes de la famílies el lliuraran al tutor/a perquè les justifiqui. – L’estudiant que no fa vaga ha d’assistir a classe. Concentracions, accions imprevistes no convocades prèviament o convocades per altres sindicats, grups, … – Es procedirà com una absència. – Es seguirà la classe amb normalitat. – Els exàmens es faran, si no s’acorda una altra cosa amb el professor/a afectat/da. – Les activitats previstes es portaran a terme. – El professor/a registrarà l’absència a l’aplicatiu. – La mare, pare, tutor/a legal caldrà que la justifiquin si és el cas. – L’alumne/a ha d’assumir les conseqüències de la seva decisió. – És responsabilitat de la família, convèncer o no al seu fill/a per a fer vaga o participar en altres accions no organitzades pel centre.

Protocol a seguir pel professorat – En tots els casos es registra l’absència a l’aplicatiu i es justifica si l’alumne/a porta el justificant. – Si és una vaga convocada pel sindicat d’estudiants de referència pel centre o vaga general. No es penalitza l’estudiant de cap manera. No es fan exàmens. No s’avança matèria. – En els altres casos, es segueix la classe, exàmens i activitats amb normalitat. – El professorat no dona en cap cas permís per sortir del centre. – Ni acompanya alumnat a fer manifestacions o altres accions. – Si la vaga és d’estudiants el professorat roman al centre les seves hores de treball encara que no tingui alumnat. – Si té poc alumnat, encara que sigui un, no pot autoritzar l’alumne/a per marxar i ha de fer repàs i resoldre dubtes. Sense avançar matèria. – Si és una vaga de professorat o general, el centre ha d’oferir serveis mínims i comptarà amb el professorat que assisteixi al centre per atendre a l’alumnat. – Es comunica a ST el professorat que ha fet vaga per mitjà d’un aplicatiu. Observacions per a les famílies – El centre no dona permís a l’alumnat per a sortir quan hi ha convocatòries de manifestacions o vagues no reconegudes pel sindicat SEPC, amb tot el centre és obert i si l’alumne/a marxa és sota la seva responsabilitat i de la família. – El centre procedirà a registrar l’absència a l’aplicatiu de I-educa. – Recordar que qui justifica o no les faltes d’assistència és el professorat ( no la família ). La família argumenta la causa de l’absència.