Candidatures membres Junta AMPA

Els Estatuts de la nostra AMPA, estableixen un termini màxim de dos cursos per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Això significa que iniciem  el procés electoral per triar la nova Junta Directiva, que exercirà durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 


Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells membres socis de l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats per l’AMPA.

Les candidatures es poden presentar fins el proper dia 7 de novembre a les 14 hores a la biblioteca de l’AMPA (Jaume) i seran  votades en l’assemblea extraordinària que es farà el proper dia 8 de novembre a les 19.30 hores a la biblioteca del centre.

Un cop  realitzada la votació procedirem  a realitzar la reunió ordinària mensual de l’AMPA amb els següents temes més rellevants a tractar;

-Aprovació de l’Acta de la reunió de setembre

-Informacions de direcció.

-Valoració de l’assemblea general del mes d’octubre

-Situació del les extraescolars.

-Altres assumptes.

Assemblea General Ordinària de l’AMPA 2018

El dia 18/10/2018 a les 20:00 hores a la biblioteca Lluís de Peguera

Con cada curs des de l’AMPA es portà a terme l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, per tal de donar informació als socis que son totes les famílies del centre, donant rap del que s’ha fet i del que està previst de fer, igualment que donar informació del estat de comptes, renovació de carrècs si s’escau, reunions mensuals, implicació de les famílies, activitats extraescolars, serveis que gestiona i ofereix l’AMPA,

Activitats extraescolars curs 2018-2019

Bon dia!

Aquí teniu la graella amb les activitats extraescolars que es faran  aquest curs.

En  aquest graella trobareu l’activitat, la durada, dies ,hores i lloc realització, persona que la fa, com fer la inscripció i el preu.

En cas de dubtes podeu contactar amb en Jaume de la biblioteca de l’institut o  bé a través del mail ampa@inspeguera.cat

extraescolars 2018-19 amb explicació activitats.

salutacions

Reunions mensuals de l’AMPA

Com cada curs, les reunions de l’AMPA es realitzen mensualment a la biblioteca de l’institut el primer dijous de cada mes a les 19.30 hores. La durada a aproximada és d’una hora i mitja.

abans de cada reunió posem  la convocatòria en  aquesta pàgina web.

salutacions

Memoria Biblioteca 2017/2018

Memòria Biblioteca i el mercat de 2a mà de Batx.

Aquest curs 2017/2018 la biblioteca a continuat ha continuant oferint tots els seus serveis, estan oberta en els horaris establerts per a tota la comunitat educativa; com son:

Serveis: Préstec de llibres, servei d’ordinadors, impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€) o fotos (0,50€). Les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuïta. Aquest curs s’ha incorporat una fotocopiadora de calitat que permet imprimir a A3, poder copiar pagines de llibres, amb gran calitat i velocitat

Material del que es disposa:

Fotocopiadora en color amb Wi-Fi, impressora blanc/negre, guillotina i vuit ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i Batx., amb 45 llibres nous i 168 recomprats amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

A 30 de juny de 2018 els registres de la biblioteca han arribat a 14.592 registres, d’aquests hi han hagut 137 registres donats de baixa i el seu numero es farà servir per els nous llibres, aquest curs s’ha arribat a deixar en préstec 728 llibres. Un dels problemes que es detecta cap a final de curs és que hi ha molta manca de devolució dels llibres en préstec tan par part de l’alumnat igualment que el professorat; en data de la edició de aquesta memòria hi han pendents de retorn uns 50 llibres per part de professorat i de uns 150 llibres per part de l’alumnat.

Per el nou curs 2018/2019, la política de la biblioteca es reduir el temps del préstec al alumnat que ha sigut morós en la devolució de llibres no deixar cap exemplar durant un curs, igualment que tot l’alumnat que tingui deutes de matricula no podrà gaudir del servei.

La biblioteca continuarà estan un lloc multi-funcional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’Estudi, exàmens col·lectius.

Horari:

Matins de 10 a 13 hores,

Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

Memòria del Servei Social de l’AMPA del curs 2017/2018

El perfil d’una part de les famílies que estudien a l’Institut Lluís de Peguera és de vulnerabilitat; es troben en una situació econòmica precària.

Per això, a través del Servei Social de l’AMPA, l’institut continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu a tots els alumnes.

Cal tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs. És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques. Aquest treball no és solament individual sinó multidisciplinar ja que també es treballa en xarxa amb altres figures socials, com la integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP) generant una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa. Cal tenir en compte que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona, en menor i major part, tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

A continuació us exposem els projectes en funcionament del 2017/2018:

Prèstec de material informàtic social” amb el propòsit de prestar un portàtil a aquells alumnes que no en disposen (valoració social i econòmica) i segueixen amb qualitat i motivació el curs (valoració acadèmica).

Suport a l’alumnat i les seves famílies:

Donem suport a les famílies i als alumnes que tenen problemàtiques que dificulten els estudis i els aprenentatges. La treballadora social, a través de l’atenció directa a les famílies i de la coordinació amb els/les professionals del centre, té informació i coneixement de les famílies fràgils. D’aquesta forma, li permet intervenir precoçment per evitar fallides en els estudis, absentisme i des-matriculació.

Coordinacions amb la Integradora Social i la Psicopedagogues: intercanvi d’informació dels tutors, alumnat i famílies .

-Acords d’inscripció amb les famílies: Els acords es realitzen a aquelles famílies que tenen la voluntat de pagar la inscripció però es troben amb una situació econòmica que no els hi permet cobrir l’import en una sola quota. La finalitat de l’acord és fraccionar aquest import per tal de posar facilitats a les famílies perquè puguin anar pagant la quota mica en mica, segons la seva situació econòmica. Són acords individualitzats (es valora cada situació social i econòmica) en la que s’acorda avançar uns diners i que a continuació la família anirà pagant de forma fraccionada durant el curs de l’alumne. Per dur a terme el pacte, la treballadora social ha de tenir una atenció personalitzada amb la família. En aquesta trobada s’analitza la situació de la família i de l’alumne i s’arriba a l’acord de la quantitat numèrica que es pagarà cada mes. Amb les famílies amb les qual hi ha l’acord de col·laboració, la treballadora social fa un seguiment trimestral per valorar la bona marxa de l’acord. Aquest curs es van realitzar 93 acords socials (93 famílies però que suposen acords socials a 99 alumnes, ja que alguna família té més d’un/a fill/a estudiant el centre).

– Assessorament , gestió i seguiment d’ajut i beques: assessorament d’ajuts i beques que poden demanar els alumnes; informem i ajudem a sol·licitar-les (ja siguin d’ESO o de batxillerat).

Els que gestionem al 100% són els Ajuts de l’Ajuntament de Manresa: informem a les famílies, recollim tota la informació i presentem les sol·licituds.

Aquest curs 2017-2018 se’ls ha concedit l’ajut a 77 alumnes d’ESO del nostre institut.

Fira de l’estudiant i participació en la formació professional

Les figures socials dels Instituts de Manresa (Educadores i Treballadores Socials) participen a la fira de l’estudiant oferint exclusivament una orientació en ajuts i beques que poden sol·licitar l’alumnat que cursa els estudis de secundària, estudis post-obligatoris i universitaris.

-Coordinació figures socials dels Instituts de Manresa: Les Treballadores Socials i Educadores Socials dels Instituts de la zona es coordinen per millorar el funcionament de caire social en el Institut. Es traspassen informació i treballen en xarxa.

– Volem agrair un any més la col·laboració de Creu Roja amb el nostre centre ja que a l’inici de curs van fer una donació de material escolar. Aquests han estat repartits a les famílies que s’ha valorat que necessitaven disposar del material i que per elles mateixes no podien adquirir-lo.

El valor de la Solidaritat. Un llarg camí recorregut…!

Des del curs 1990-91 que l’institut impulsa una sèrie d’activitats de Solidaritat que tenen per objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre les causes de les desigualtats existents entre els països del Nord i del Sud, fomentar actituds de respecte, diàleg i cooperació envers les persones del nostre entorn més proper i ajudar a prendre consciència de la implicació que tenim cadascun de nosaltres en la construcció d’un món més just i harmònic.

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat moltes activitats, de les quals tot seguit n’esmentarem només unes quantes, encara que sense aprofundir-hi,  conscients de la limitació d’aquest espai:

 • recollida de material escolar per un projecte educatiu a Tierra Amarilla (Xile),
 • col·laboració en campanyes de recollida d’aliments i altres tipus d’ajuda, organitzades per ONGs de Manresa, arran d’algun conflicte, com el dels Balcans i el de Rwanda;  i també acaptes d’aliments per Càritas, les Germanetes dels Pobres i la Comunitat de Sant Egidi,
 • venda de llànties de Mans Unides, de samarretes d’Intermón i de postals de Nadal fetes en una missió de Rwanda,
 • participació en campanyes d’Amnistia en contra de la pena de mort i en la campanya Deute extern , deute etern? per  la condonació del deute extern, impulsada per Justícia i Pau, Càritas, Mans Unides i la Unió de Religiosos de Catalunya,
 • creació a la Biblioteca de l’institut d’un espai dedicat a  llibres i materials de Solidaritat i Cooperació,
 •  formalització de l’agermanament del nostre institut amb el de Bambylor, dins del marc de l’agermanament de la ciutat amb aquesta població del Senegal, que ens portà a establir una relació epistolar entre els alumnes dels dos centres, la recollida de llibres per a la biblioteca del Foyer des Jeunes et de la Culture de Bambylor i, fins i tot, a donar suport al projecte de construcció d’una tanca i d’una cantina per a l’institut d’aquesta població, gràcies a l’aportació econòmica del fons de cooperació de l’Ajuntament de Manresa. Vàrem formar part de la Comissió d’Agermanament que hi havia al Consell Municipal de Solidaritat de Manresa,
 • participació al Premi Intermón -convocat a nivell d’Estat espanyol-, que implicava una important tasca de sensibilització en els valors de la solidaritat, la pau, la justícia, el desenvolupament sostenible … al nostre centre. Val a dir, que hi participàrem dues vegades. En la primera obtinguérem el 2n premi i en l’altra quedàrem finalistes,
 • recollida de fons, durant 5 cursos , per pagar dues beques: a la Mubanga, una noia de Kimbau  ( República Democràtica del Congo) i a l’Aida Yare Fall de Bambylor, per tal que poguessin estudiar als seus països,
 • la celebració, durant molts anys, de la Jornada de Solidaritat, a final de curs, organitzada per la Comissió d’Escoles Verdes, amb la realització de tallers, exposicions, venda de productes de comerç just, xerrades, xocolatada de comerç just, tallers de joguines reciclades, danses d’arreu del món …,
 • activitats curriculars: C.V. Geografia dels conflictes. Educació per a la pau, a 4t. d’ESO. Un crèdit que es feia i fa  ressò dels grans problemes que té plantejats el món d’avui: les causes de la pobresa, la sobreexplotació del medi ambient, l’armamentisme… És precisament arran d’aquest crèdit que ens vàrem engrescar a participar al Premi Intermón. Per altra part, es feia el Crèdit de Síntesi de La igualtat a 4t. d’ESO, elaborat per l’associació La Casa de les Formigues. Aquest crèdit planteja una reflexió sobre les grans desigualtats econòmiques i socials, la diversitat cultural i la igualtat de drets de les persones,
 • el bar de l’institut va fer l’opció de servir  el  cafè i  el sucre de comerç just -fa més de quinze anys-!,
 • participació en la Xarxa d’Escoles Compromeses amb el món -Xarxa Educativa especialitzada en Solidaritat i Cooperació a nivell de Catalunya-, amb una clara voluntat de sumar esforços, d’aprendre els uns dels altres i de coordinar el treball que es feia a molts centres d’arreu del país.

… Bé, però, parlem de la història  més recent.

Des de fa cinc cursos que ens coordinem amb la Casa Flors Sirera per a la Solidaritat i la Pau per tal de programar tot un conjunt d’activitats (tallers, xerrades, exposicions, cinefòrums, jocs de rol …) sobre temes com el comerç just, el consum responsable, la situació en què viuen els infants del Sud i també en zones de conflictes armats, les causes de la pobresa en el món d’avui, la degradació del medi ambient,  l’anàlisi d’algun conflicte actual (Palestina-Israel, per exemple), els interessos miners a la zona dels Grans Llacs Africans, la situació dels pobles indígenes, la sobirania alimentària,  la discriminació de la dona …

Tot seguit passem a detallar les activitats que s’han realitzat durant el curs 2017-18, que formen part del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa (Casa Flors Sirera i Consell Municipal de Solidaritat) i que les porten a terme persones de l’equip tècnic del Consell de Solidaritat, de manera totalment gratuïta i que s’ofereixen al conjunt de centres educatius de la ciutat. Cada any, a finals de juny, la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries de l’institut escull les activitats per a tots els cursos d’ESO i 1r de batxillerat, de forma coordinada amb les coordinadores d’ESO i batxillerat.

Taller: “Consum conscient per Nadal -i sempre-“.

Aquesta activitat es va realitzar als grups de 1r de batxillerat E i F, els dies 5 i 10 d’octubre, de 12:30 a 14:30h. L’activitat vol fomentar el debat i la reflexió sobre el consumisme exagerat, especialment , en els dies de les festes de Nadal.  A partir d’un power point es convida l’alumnat a pensar quins són els excessos

que es fan durant aquestes dates i també al llarg de l’any i s’analitzen els impactes del model capitalista sobre la vida de les persones i en el medi ambient, tant a nivell local com global. Per altra part, es volen donar a conèixer alternatives que fomentin una economia que posi al centre les necessitats reals de les persones.

Aquesta activitat va anar acompanyada d’una part pràctica, consistent en l’elaboració de contra anuncis per part de l’alumnat.

 

Aquest taller també es portà a terme a tots els grups de 1r d’ESO ( A,B,C,D), els dies 2 i 9 de novembre, a l’hora de tutoria. Sense, però, realitzar-se els contra anuncis.

 

 

 

-Taller: “Què em poso aquest matí”.

Està promogut per l’Agència Catalana del Consum i el realitzaren els 4 grups de 3r d’ESO (A,B,C,D), els dies 18 i 25 d’octubre, de 9 a 11h i 11:30 a 13:30h. L’activitat vol reflexionar sobre el tema del tèxtil, de la roba que portem i de la importància del consum responsable (a nivell individual, social, econòmic i ambiental). Així com del poder que tenim els consumidors/es per transformar el món. En definitiva, una reflexió crítica sobre les conseqüències de la globalització.

-Joc de rol: “Viu un dia a Jerusalem”.

L’activitat es va portar a terme en 4 grups de 1r de batxillerat (A,B,C,D), els dies 8,15,22 i 29 de novembre, d’ 11:30 a 13:30h. Els objectius del joc de rol són:

-donar a conèixer de forma rigorosa i crítica la situació de conflicte existent entre Palestina i Israel i les conseqüències que pateixen les persones del territori,

-promoure la cultura de la pau: importància del diàleg en la resolució dels conflictes.

L’activitat consisteix en la simulació d’un joc de taula, en el qual els participants assumeixen un rols determinats, que els permeten conèixer els conflictes i la situació geopolítica existent en aquell territori, així com les situacions d’injustícia, d’indefensió i tensió que han de viure.

-Taller: “Mines contra mines” de la Fundació Pax. El realitzaren dos grups de 4t. d’ESO (A i C), els dies 10 i 13 de novembre, en sessions de 2 hores. En aquest taller hi participaren altres centres de la ciutat, dins del marc de la setmana dels Drets dels Infants. Els objectius de l’activitat són:

 • reflexionar sobre les causes dels conflictes,
 • conscienciar sobre l’eliminació de les mines antipersona,
 • conèixer testimonis sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics i
 • crear un mural col·lectiu per part dels nois i noies adreçat a la ciutat.

Els alumnes realitzaren un dibuix i escriviren un lema per parelles, on plasmaren com s’imaginaven la Pau. Un artista ajudà a crear un mural per la Pau en un mur visible de la ciutat, a partir dels dibuixos i lemes dels participants.

-Taller: “És hora de fugir”. 

Aquesta activitat es realitzà en tots el grups de 2n d’ESO (A,B,C,D), els dies 10,17,24 i 31 de gener de 2018, a l’hora de tutoria. Els seus objectius són:

 • Reflexionar sobre els desplaçaments humans i els motius que els provoquen i
 • treballar l’empatia a partir de situar-se en la pell d’una persona obligada a desplaçar-se.

Continguts que es treballen: els Drets Humans, els desplaçaments forçats, les persones refugiades, la vida als camps de refugiats, l’empatia envers les persones que viuen situacions en què es vulneren els seus drets fonamentals, el respecte per a les altres cultures, el pensament crític i la sensibilitat per a conèixer les causes  que provoquen els conflictes.

A través d’un power point s’expliquen els conceptes bàsics sobre la situació que viuen les persones desplaçades. A partir de dibuixos realitzats per infants desplaçats de diferents llocs del món, els nois i noies reflexionen sobre la vida d’aquestes persones refugiades. A la segona part elaboren, per grups, històries sobre desplaçaments, a partir d’imatges de diferents contextos ( Catalunya, Colòmbia, República Democràtica del Congo i Indonèsia). Finalment es fa una posada en comú de cada història i es treuen conclusions.

-Calendari Solidari 2018

Justícia i Pau de Manresa ens va facilitar els Calendaris Solidaris, com ve fent des del 2002. Durant el mes de gener se’n va penjar un a la cartellera de cada classe i es realitzà una activitat sobre aquest a l’hora de tutoria. El Calendari l’elabora la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana i forma part dels materials pedagògics de l’Agenda. Cada mes està dedicat a una persona o col·lectiu que hagi lluitat per la justícia, la defensa dels Drets Humans, la pau, la defensa del medi ambient …

-Videofòrum: “Amb la tassa pel mànec”.

Aquesta activitat la van fer tots els grups de 3r d’ESO (A,B,C,D), els dies 7,14,21 de març i 4 d’abril de 2018, a l’hora de tutoria. Els continguts que es treballen són els principis del comerç just: l’equitat home-dona, la no explotació infantil, el respecte drets  laborals i humans de les persones que treballen en els projectes, el respecte al medi ambient, l’establiment de relacions comercials a llarg termini, productes de qualitat, retribució justa pels productes i  organització democràtica dels productors/es.

L’activitat consisteix en projectar el documental “Amb la tassa pel mànec”, en el qual intervenen persones d’origen divers, com ara de  Colòmbia i Camerun, que expliquen quines són les condicions de treball a les plantacions convencionals de cafè (on es paga un preu indigne) i qui es beneficia d’aquest sistema injust d’explotació del cafè. També es donen a conèixer els beneficis del cafè de comerç just i com a través de les nostres compres podem afavorir un sistema de comerç injust o un altre basat en la justícia. Després del documental es fa un col·loqui sobre les idees exposades.

-Elaboració i projecció d’un power point sobre les activitats de Solidaritat realitzades durant el curs 2017-2018 per tal de fomentar-ne la difusió i posar l’accent en la sensibilització. Un grup d’alumnes de 2n mem de batxillerat es  van cuidar d’explicar-lo el dia del Peguera’s night (2 de març-2018).

 

 

 

 

 

-Campanya de recollida d’aliments per al Banc d’Aliments.

Es va realitzar del 14 al 21 de març de 2018. Es van recollir aliments bàsics: oli, pasta, arròs, llet, llegums, conserves de peix … La campanya s’organitzà des de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries i el Parlament Verd. Es va posar una capsa a cada classe i també a la sala de professors i a les  oficines. La campanya fou ben reeixida. De cara al proper curs es vol incrementar, encara més, la implicació de l’alumnat en la seva organització a fi que se la sentin ben seva.

 

– Joc de rol: “Coltan, una guerra a les teves mans”.

Aquesta activitat es va fer en tots els grups de 4t. d’ESO (A,B,C,D), els dimecres del mes d’abril-2018, amb una durada de dues hores per sessió. Els seus objectius són:

 • donar informació sobre el coltan, un mineral que ha generat greus conflictes armats a la zona dels Grans llacs Africans,
 • identificar els diferents grups implicats en el conflicte i
 • sensibilitzar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies i reflexionar sobre la nostra incidència, com a consumidors, en la construcció d’un món millor.

L’activitat consisteix en un joc de rol en què cada grup ha de contestar unes preguntes, posant-se al lloc d’un dels diferents actors que intervenen en el conflicte (la població civil, els miners, ONU, la guerrilla…). Després d’una primera ronda d’argumentacions, és el torn de la rèplica de cadascun dels grups. Finalment cada alumne deixa d’interpretar el seu rol i es fa una reflexió final sobre quin paper podem jugar nosaltres des de la nostra posició de consumidors de noves tecnologies.

 

-Exposició: “Refugiats” de la Fundació FISC.

La vàrem tenir a l’institut del 9 al 20 d’abril i la varen visitar diversos grups d’ESO i batxillerat.

 

.

 

 

 

 

Es va treballar, especialment, des del Seminari d’Història. S’elaborà un qüestionari de l’exposició per tal que l’alumnat hi aprofundís i n’entregaren un treball als seus professors .

-Taller: “El camí del respecte”.                              

Aquest taller el realitzaren els alumnes de 4t.D, el dia 21 de maig de 2018, de les 11:30 a les 14:30h. Consisteix en un itinerari a peu per indrets de la ciutat que recorden fets històrics i actuals per repensar què podem aportar per crear bon clima al nostre voltant. Es van realitzar dinàmiques participatives als diferents indrets de l’itinerari, que va estar conduït per la Maria Navarrete i la Roser Alegre de la Casa Flors Sirera. Aquesta activitat forma part d’un projecte global: “El camí del respecte”, impulsat per tots els municipis que formen part del Camí Ignasià i que se centra en destacar el respecte com un valor fonamental per a l’ésser humà i les societats.

Moltes d’aquestes activitats ja les havíem previst en la planificació de finals de juny del 20117, però algunes les hem incorporades al llarg del curs a proposta de la Casa Flors Sirera-Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa.

Sí, un llarg camí recorregut i el que resta per fer…!. Amb el ferm desig i compromís d’un món millor!!!

Ma. Alba Oliveras Rubiralta (membre de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries)